İLÂN

   İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımızca 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve 03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliği hükümleri ile Bilirkişilik Daire Başkanlığının 29/11/2017 tarihli Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyurusu gereğince, İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımız yetki çevresinde oturan veya mesleki faaliyetlerini icra edenlerden, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Uşak illeri dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere, 2018 yılı Bölge Bilirkişi Listesi oluşturulabilmesi için 01-11/12/2017 tarihlerinde başvur alınmış ve 6754 sayılı Kanun gereğince Kurulumuza tanınan yetkiye istinaden gerekli incelemeler tamamlanmıştır.

   2018 yılı Bilirkişi Listelerinde yer almak için İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Uşak illerinden yapılan başvurular neticesinde;


    BAŞVURULARI KABUL EDİLENLERE İLİŞKİN;

   6754 sayılı Kanun'un 8. Maddesinin (b) fıkrasında geçen; "Bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek" hükmüne istinaden, Ek'te il bazında yer alan başvuruları mevzuata ve ilâna uygun olanların başvuruları kabul edilmiş olup,

   İzmir ilinden başvuruları kabul edilenlerin 27/12/2017 tarihinde yeminleri, İzmir Adliyesi Sosyal Tesislerinde yaptırılacaktır.

    Ekli listedeki sıra numaralarına göre bilirkişilerin yemin tarihleri ve saatleri şu şekildedir:

1. Grup : 1-500 arası sıra numarası : 27/12/2017 tarihinde saat 13:30

2. Grup: 500-1000 arası sıra numarası : 27/12/2017 tarihinde saat 14:15

3. Grup : 1000- 1368 arası sıra numarası : 27/12/2017 tarihinde saat 15:00'da yemin edeceklerdir.

   Yeminlere zamanında ve kendi grubunda gelmeyenler yemin törenine kabul edilmeyecektir.

   İzmir ili için geçerli bir mazeret sunduğu takdirde, Başkanlığımız nezdinde mazeret kabul edilirse, mazeret yeminleri, eksik belge gönderen bilirkişilerle birlikte yapılacak ve takvim bilahare ilgili yerlerde ilan edilecektir.

   Aydın, Manisa, Muğla, Uşak illerinde mazereti olup, yemine katılamayanların mazeret dilekçelerini Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. Yine mazereti geçerli kabul edilenlere ilişkin yemin takvimi bilahare ilân edilecektir.

   Aydın, Manisa, Muğla, Uşak illerinden başvuru yapan ve başvurusu kabul edilenlerin yeminleri başvuruda bulundukları adlî yargı adalet komisyonu başkanlıklarınca yaptırılacaktır.

    BAŞVURULARI EKSİK BULUNANLARA İLİŞKİN;

   Başvurularında mevzuatta ve ilanda eksik bulunan belgeleri olanlara, ilân tarihi itibariyle eksiklikleri gidermeleri için 15 gün süre verilmiş olup, 10/01/2018 tarihi mesai bitimine kadar eksiklikleri tamamlamayan ya da posta yoluyla ulaştırmayanların başvuruları başkaca bir inceleme ve ilan yapılmaksızın reddedilecektir. Eksikliklerini tamamlayan ve listeye kabul edilenlere ilişkin işlemler daha sonra ilân edilecektir.

    BAŞVURULARI REDDEDİLENLERE İLİŞKİN;

   Başvuruları mevzuata ve ilana uygun olmayanların başvurularının ekli listede bulunan ve il bazında tasniflenen şekliyle reddedilmiştir.

İş bu ilana esas Kurulumuzun 26/12/2017 tarihli ve 2017/154 sayılı kararına karşı ilgililer 6754 sayılı Kanun'un 15. Maddesine istinaden ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde Kurulumuza itiraz edebilirler.

   İlgililere hususi ve başka yolla ayrıca tebligat yapılmayacak olup, ilânen tebliğ olunur. 26/12/2017

AYDIN KABUL LİSTE
AYDIN EKSİK LİSTE
AYDIN RET LİSTE


İZMİR KABUL LİSTE
İZMİR EKSİK LİSTE
İZMİR RET LİSTE


MANİSA KABUL LİSTE
MANİSA EKSİK LİSTE
MANİSA RET LİSTE


MUĞLA KABUL LİSTE
MUĞLA EKSİK LİSTE
MUĞLA RET LİSTE


UŞAK KABUL LİSTE
UŞAK EKSİK LİSTE
UŞAK RET LİSTE


SİTEMİZİ
 
2017 | İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu
Yeni Bölge Adliye Mahkemesi Binası A Blok 7. Kat 19 Numara 1559 Sokak No: 2 Çınarlı Mh. Konak/İZMİR
WebPortal | Mehmet H. GÖRGÜLÜ