Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  01-25 Haziran 2021 Tarihlerinde Gerçekleşen Bilirkişi Başvurularına Dair Sonuç ve Yeminlere İlişkin İlan
  01.07.2021

  T.C.
  İZMİR BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI

  İ L Â N


      6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde ve 3/8/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde "Alanlarındaki uzmanlıkları ve bilimsel yeterliliklerini dikkate alarak bilirkişilik temel eğitiminden veya listeye kaydolmaktan muaf tutulacaklara ilişkin usul ve esasları belirlemek" Daire Başkanlığımızın görevleri arasında sayılmıştır.


      Bu madde gereğince Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarında profesör veya doçent unvanına sahip olanların Bilirkişilik Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde belirtilen bilirkişilik temel eğitiminden muaf tutulmaları uygun görülmüş ve 01-25 Haziran 2021 tarihleri arasında İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımız yetki çevresinde ikamet eden veya mesleki faaliyetlerini icra edenlerden, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Uşak illeri dahilinde bilirkişilik görevi yapmak üzere, Bölge Bilirkişi Listesi için gelen başvurular değerlendirilmiş,
          Kurulumuzun 2021/276 sayılı kararı ile    başvurusu kabul edilenler, kısmen kabul edilenler, eksik belgesi bulunanlar ve reddedilenler olmak üzere 4 grupta tasnif edilmiştir.


          1-)  BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER
          Başvurusu kabul edilenlerin, 07/07/2021 tarihinde saat 14:00'da İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Zemin Kat Konferans Salonunda yemin töreni yapılacaktır. Yemin törenine katılamayan ancak geçerli bir mazereti olup Kurulumuza başvuranların durumu daha sonra Kurulumuzca değerlendirilecektir. Manisa, Aydın, Uşak, Muğla illerinden başvurup başvurusu kabul edilenlerin yeminleri, ilgili adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları başkanlıklarınca yaptırılacak olup, ilgililerin başvurdukları il/ilçe adalet komisyonuyla irtibat sağlamaları gerekmektedir.
          Yemin edenler, müteakip günlerde Bölge Bilirkişi Sicil ve Listesine dahil edilecektir.


          2-) BAŞVURUSU KISMEN KABUL EDİLENLER
          Başvurusu kısmen kabul edilenler de 07/07/2021 tarihinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Zemin Kat Konferans Salonundaki yemin törenine katılacak, başvurusunun kabul edilmediği alanlarla ilgili 6754 sayılı Kanun'un 15. maddesi gereğince 30 gün içerisinde Kurulumuza itirazda bulunabileceklerdir. Manisa, Aydın, Uşak, Muğla illerinden başvurup başvurusu kısmen kabul edilenlerin yeminleri ilgili adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları başkanlıklarınca yaptırılacaktır.


          3-) BAŞVURUSU EKSİK OLANLAR
          Başvuruya eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanlara UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden tamamlaması için on beş gün kesin süre verilmiştir. Bu süreye rağmen eksikliklerin tamamlanmaması halinde ilgilinin başvurusu başkaca bir inceleme yapılmaksızın reddedilir. Başvurusu eksik olanlar yemin törenine katılamaz. Eksiklikleri giderdiği takdirde başvurusu kabul edilirse ilgililere yemin ile ilgili ayrıca bilgi verilecektir.


          4-) BAŞVURUSU REDDEDİLENLER
          Başvurusu reddedilenler Kurulumuzun 2021/276 sayılı kararına karşı 6754 sayılı Kanun'un 15. maddesi gereğince 30 gün içerisinde Kurulumuza itirazda bulunabilirler. Başvurusu reddedilenler yemin törenine katılamaz. İtiraz neticesinde başvurusu ve itirazı kabul edilirse ilgililere yemin ile ilgili ayrıca bilgi verilecektir.


         İlgililere hususi ve başka yolla ayrıca tebligat yapılmayacak olup, Bilirkişilik Yönetmeliğinin 39 uncu ve 42 nci maddesi uyarınca ilgililere ilânen tebliğ olunur. 01/07/2021

   

  BAŞVURU SONUÇ LİSTESİ

  Adres

  İzmir Bölge Adliye Mahkemesi A Blok 7. Kat 19 Numara Konak/İZMİR

  Telefon

  0232 503 41 19

  E-Posta

  izmirbbkisaretadalet.gov.tr