Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINDA BELGELERİ EKSİK OLANLARA İLİŞKİN DUYURU
  26.05.2022

  2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINDA BELGELERİ EKSİK OLANLARA İLİŞKİN DUYURU

   

  26.05.2022


   T.C. 

   İZMİR

  BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU


  2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINDA

  BELGELERİ EKSİK OLANLARA İLİŞKİN DUYURU

   

  Kurulumuzun 26.05.2022 tarih ve 2022/20 sayılı gündem toplantısında, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Bilirkişilik Daire Başkanlığının 25.01.2022 ve 04.03.2022 tarihli duyuruları ile Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapanlar ile Bilirkişi listesine kayıtlı olup yenileme talebinde bulunan başvurucuların, başvuru evraklarındaki eksik belgelerin görüşülmesi gerçekleştirilmiştir.

  Yapılan değerlendirme neticesinde;

  1. Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapanlar ile hali hazırda listeye kayıtlı olup yenileme talebinde bulunanlardan, başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanlar tespit edilerek web sitemizde bulunan sorgulama sayfasında başvurucuların bilgisine sunulmuştur.

  İlgililer başvurularındaki eksikliklerin neler olduğunu aşağıda yer alan sorgulama ekranına büyük harflerle ad-soyad, T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu girmek suretiyle öğrenebileceklerdir. 

   

  2. Bilirkişilik başvuru evrakında eksik belgeleri bulunduğu bildirilen kişilerin, belirtilen eksik belgelerini UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi https://bilirkisi.uyap.gov.tr adresi üzerinden iş bu ilanın yapıldığı tarih olan  26.05.2022 tarihinden itibaren 15 (ONBEŞ) GÜN KESİN SÜRE içerisinde göndermeleri gerekmekte olup, bu tarihten sonra gönderilen evraklar dikkate alınmayacaktır.

   

  3. 15 günlük kesin süreye rağmen eksikliklerin tamamlanmaması halinde, ilgilinin başvuruda bulunduğu alt uzmanlık alanları yönünden mevcut başvuru evrakları üzerinden değerlendirme yapılacaktır.  

   

  4. Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapan ve eksik evrakları tespit edilen başvurucuların, eksik  belgelerini UYAP Bilişim Sistemi Bilirkişi Portalı üzerinden aktif hale gelecek olan “Diğer Belgeler” sekmesini kullanarak ilgili evrakları yüklemeleri gerekmektedir.

   

  5. Hali hazırda bilirkişi listesine kayıtlı olup yenileme talebinde bulunan ve eksik evrakları tespit edilen başvurucuların, eksik belgelerini UYAP Bilişim Sistemi Bilirkişi Portalı üzerinde yer alan “Bölge Kuruluna Evrak Gönder” butonu tıkladıktan sonra açılan ekranda “Genel Talep Dilekçesi” gönder sekmesini tıklayarak eksik olan evraklarını yüklemeleri gerekmektedir.

   

  6. “Diğer Belgeler” ve "Genel Talep Dilekçesi" sekmelerinden isteğe bağlı olarak birden fazla olacak şekilde evrak gönderilebilecek olup, eksiklik ilanında belirtilen diploma, uzmanlık belgesi, 5 yıllık fiili çalışma süresine ilişkin belgeler, disiplin durumuna ilişkin yazı, güncel görev belgesi, TDUB’a üyelik belgesi gibi tüm evrak türleri bu sekmelerden gönderilecektir.

   

  7. Sorgulama sayfasında; sadece incelemeler sonucunda eksiklikleri tespit edilenler yer almakta olup, bu sayfada ismi bulunmayan başvurucuların herhangi bir evrak yüklemesine gerek bulunmamaktadır.

   

  8. Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapanlar ile yenileme talebinde bulunan başvurucuların, başvurularında eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların evraklarının içerikleri açısından ve taleplerin uygun olup olmadığı yönünden henüz değerlendirmeler sonuçlanmamıştır. Bu kişilerin başvuruları eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasından sonra taleplerinin uygun olup olmadığı yönünden ayrıca değerlendirilme yapılacaktır.

  Bu itibarla; başvuru belgelerinde eksiklik bulunmadığı tespit edilenlerin başvurularının kabul/red edileceği, eksik belgesi olanların tüm taleplerinin kabul/red edileceği veya eksik belgesini tamamlayanların başvurularının kabul edileceği yanılgısına düşülmemesi gerekmektedir.

   

  9-DİĞER HUSUSLAR

  Başvuru sürecinde yukarıda yapılan değerlendirmelere esas olmak üzere;

  1) (*) Alan seçimine ilişkin olarak; 2022 yılı Bilirkişilik Başvuru İlanında bilirkişiliğe ilk başvuru ve yenileme taleplerinde Ek-1’de yer alan güncel temel ve alt uzmanlık alanlarının esas alınacağı Sistemde (*) işareti bulunan temel ve alt uzmanlık alanları yeni dönemde kaldırılacağından ve başvuruların değerlendirilmesi sırasında dikkate alınmayacağından başvuru yaparken Sistemde (*) işareti bulunan uzmanlık alanlarının seçilmemesine dikkat ve özen gösterilmesi gerektiği duyurulmuştur. Ancak başvuru döneminde bu uyarıya rağmen birçok başvurucunun (*) işaretli alanlardan da seçim yaptığı gözlemlenmiştir. Bu durumdaki başvuruların değerlendirilmesinde sadece “Kamulaştırma” temel uzmanlık alanı olarak korunduğu için  “05.01 ve 05.02” şeklinde seçim yapılan haller “Kamulaştırma” temel uzmanlık alanının seçildiği kabul edilerek değerlendirmeye alınacak olup kaldırılacak diğer alanlar başvuruların değerlendirilmesi sırasında dikkate alınmayacaktır.

   

  2) Üçten fazla temel/alt uzmanlık alanı seçimine ilişkin olarak; Bilirkişilik Daire Başkanlığının 2022 Yılı Bilirkişilim Alımı İlanının “Başvuru Usulü” başlığı altındaki 5. Maddesinde “Başvuru sırasında en fazla üç temel uzmanlık alanı ve seçilen her bir temel uzmanlık alanında en fazla üç alt uzmanlık alanına kayıt olmak için başvuru yapılabilir. İlk kez başvuru yapacak olan veya listelerde kayıtlı olup yenileme talebinde bulunacak olan bilirkişi adaylarının, başvuruda bulunacakları uzmanlık alanlarında, uzmanlıklarını ve fiili çalışmalarını doğru bir şekilde ispat etmeleri gerekmekte olup seçim yapılırken bu hususa özellikle dikkat edilmelidir.” ibaresine istinaden başvurucuların  üçten fazla  temel uzmanlık alanı veya alt uzmanlık alanı seçimleri EKSİK olarak değerlendirilmiş olup, bu konuda en fazla 3 temel uzmanlık alanı ve her bir temel uzmanlık alanı için en fazla 3 alt uzmanlık alan seçimine ilişkin dilekçeleri ile seçilen uzmanlık alanına ilişkin belgeleri fiili çalışma sürelerini belirtir belgeler ile birlikte belirtilen süre içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmekte olup, gönderilmemesi halinde fazla seçilen tüm alanlar yönünden red edilecektir.

   

  3) Farklı alan seçimlerine ilişkin olarak; UYAP’ta seçilen uzmanlık alanları ile e-imzalı gönderilen dilekçedeki uzmanlık alanları arasında farklılık olması ya da uzmanlık alanının dilekçede yer almaması durumunda UYAP üzerinden seçilen uzmanlık alanları dikkate alınarak başvuru esastan incelenecektir.

  4) Eksik belge ve liyakat değerlendirmesine ilişkin olarak; 6754 Sayılı Kanunun Bilirkişi Daire Başkanlığının görev yetkilerini düzenleyen “Bilirkişilik Daire Başkanlığı ve görevleri” başlığı altındaki  6/2. Fıkra maddesi, “Bilirkişilik bölge kurullarının görevleri” başlığı altındaki 8/d fıkra maddesi, “Bilirkişiliğe başvuru, seçilme usulü ve sicile kayıt” başlığı altındaki 11/3 fıkra maddesi kapsamında; bilirkişilerin temel ve alt uzmanlık alanlarına uygun diploma, fiili çalışma süreleri, aranan nitelikler, görevlerini yürütürken uyulması gereken etik ilkeler, performans durumları, mesleki tecrübeleri, meslek içi eğitimleri, uzmanlık belgeleri dikkate alınarak liyakate ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucunda;

  Yenileme talebinde bulunanlar ile ilk defa başvuruda bulunan kişilerin  iş bu eksiklik ilanında yukarıda belirtilen incelemeler neticesinde Kurulumuzca yeterli  görülmeyen (eksik)  belgelerini ilan tarihinden itibaren belirlenen 15 günlük kesin süre içerisinde tamamlamaları gerekmekte olup, yeniden süre verilemeyeceğinden tamamlanmadığı takdirde değerlendirmeler mevcut belgeler üzerinden yapılacaktır.

  5) Nitelikli hesaplamalara ilişkin olarak; 2022 Yılı Bilirkişilik Alımına ilişkin; Bilirkişi Daire Başkanlığı tarafından 31.01.2022 tarihinde yayınlanan ilanın EK-2 “Aranan Nitelikler“ başlıklı kılavuzda yer alan 62. Madde kapsamında yapılan değerlendirmelerde;

  6754 sayılı Kanunun;

  “Temel İlkeler” başlığı altındaki   3/2. fıkra maddesinde ”Bilirkişi, raporunda çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında açıklama yapamaz; hukuki nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz.” hükmü,

   3/3. fıkra maddesinde “Genel bilgi veya tecrübeyle ya da hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz.” hükmü,

  “Bilirkişiliğe kabul şartları” başlığı altındaki  10/4.  fıkra maddesinde “Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu ve birinci fıkradaki şartları taşıdığını belgelendirmediği takdirde, bilirkişilik siciline ve listesine kaydedilemez” hükümlerine uygun olarak bilirkişi sicil ve liste oluşturulmasında NİTELİKLİ HESAPLAMALAR temel uzmanlık alanının,  alt uzmanlık alanlarına ilişkin başvuruda bulunanlardan başvurdukları nitelikli hesaplama alt uzmanlık alanında  en az 5 yıl süreyle çalıştıklarını, bilirkişi raporu hazırladıklarını, vs çalışmalarını ispatlamaları gerekmektedir.

  6- 5 Yıllık tecrübe hususuna ilişkin olarak; 2022 Yılı Bilirkişilik Alımına ilişkin, Bilirkişi Daire Başkanlığı tarafından 31.01.2022 tarihinde yayınlanan ilanın 1/f fıkra maddesinde “Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak.”şartına istinaden, talep edilen birden fazla  alt uzmanlık alanına ilişkin olarak her bir alt uzmanlık alanını kapsayacak şekilde en az 5 yıllık fiili çalışma sürelerini gösterir  belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Bu konuda evrak eksikliği bulunanların belirtilen süre içerisinde alt uzmanlık alanlarına ilişkin detaylı fiili çalışma belgelerini yapılacak değerlendirmelere esas olmak üzere Kurulumuza göndermeleri gerekmektedir.

  Başvuru süresi içerisinde gönderilen tüm evraklar ilgili dosya kapsamına alınıp Kurulumuzca değerlendirildiğinden, fiili çalışmaya ilişkin olarak salt hizmet cetveli, görev belgesi, meslek kodu içeren SGK dökümü, vb. belgelerin tekrar gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. Yine yetersiz olması nedeniyle ilanda eksik olduğu belirtilen ve daha önce gönderilen evrakların,  tekrar yeni bir evrak sunumu şeklinde gönderilmemesi, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi iş ve zaman kaybı ile gereksiz kırtasiye masrafının önlenmesine katkı sağlayacaktır.

   

  İş bu ilan tebliğ hükmünde olup, fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

  Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur.  26.05.2022

   

  Ad-Soyad
  TC kimlik No
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  İzmir Bölge Adliye Mahkemesi A Blok 7. Kat 19 Numara Konak/İZMİR

  Telefon

  0232 503 41 19

  E-Posta

  izmirbbkisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu