Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURUSU VE YENİLEME TALEPLERİ KISMEN VEYA TAMAMEN REDDEDİLENLERİN İTİRAZ SONUÇLARI VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU
  04.10.2022

  T.C.

  İZMİR

  BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI

   

   

  2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURUSU VE YENİLEME TALEPLERİ

  KISMEN VEYA TAMAMEN REDDEDİLENLERİN

  İTİRAZ SONUÇLARI VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU

   


  DEĞERLENDİRME

  İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımızca 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve 03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliği hükümleri ile Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığınca 25.01.2022 tarihinde yayımlanan 2022 yılı Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları ile Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyuru, 03.02.2022 tarihinde yayımlanan Listelerde Kayıtlı Bilirkişilerin Yenileme Taleplerine İlişkin Duyuru ve  04.03.2022 tarihinde yayımlanan 2022 Yılı Bilirkişilik Başvuruları İçin Ek Süre Verilmesine Dair Duyurular ile, İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığımız yetki çevresinde oturan veya mesleki faaliyetlerini icra edenlerden, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Uşak illeri dahilinde adlî, idari yargı mercilerinde bilirkişilik görevi yapmak üzere, Bölge Bilirkişi Listesine eklenmek için gelen başvurular değerlendirilmiş ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığınca belirlenen kriterlere uygun olarak, Kurulumuzca yapılan değerlendirilme sonucunda 2022/320 (kabul/ret)  sayılı karar ile başvurularının ret, kabul ve kısmen kabulüne karar verilen başvuruculardan itiraz edenlerin itiraz sonuçlarına ilişkin liste Kurulumuzun 04.10.2022 tarih 2022/420 sayılı kararıyla itirazlarının kabulüne, kısmen kabulüne, reddine şeklinde tasnif edilerek iş bu ilânın ekinde yayımlanmıştır.

  -İtiraz sonucu başvuru ve yenileme talepleri kabul/ret veya kısmen kabul/ret edilenler; sorgulama ekranı aşağıda yer almakta olup, itiraz sonuçlarını buradan görebileceklerdir.

  A)- BAŞVURU SONUCU İTİRAZI KABUL-KISMEN KABUL EDİLENLER

  Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 46. Maddesi Gereğince Bilirkişilik Listesinin Oluşturulması

  YEMİN

  Bilirkişi listesinde halihazırda kayıtlı olanların yeminleri geçerli olup, bu kişilere ayrıca yemin yaptırılmayacaktır.

    Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesinde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak  listeye ilk defa kabul edilenler, bölge kurulu başkanlığınca veya bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonlarınca 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64. maddesinin 5. fıkrası ve 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 271. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen usule göre yemin yaptırılacaktır.

  - Yönetmeliğin 44/1’inci maddesi uyarınca, İzmir il sınırları içerisinde ikamet eden veya mesleki faaliyetini yürütenlerin yemin töreni  11.10.2022 tarihi saat:11.00'daİzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Çınarlı Mahallesi Ali Telli Sokak No:2 Konak/İZMİR (Stadyum Metro Karşısı) adresinde bulunan, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Konferans Salonunda (zemin kat) yaptırılacaktır. İzmir il sınırları dışında mesleki faaliyette bulunan veya ikamet etmekle birlikte İzmir’de yemin etmek isteyenlerin de bu yemin törenine katılmaları mümkündür.

  - Yönetmeliğin 44/3’üncü maddesi uyarınca, başvuruları kabul ve kısmen kabul edilenlerden İzmir ili dışındaki yetki çevremizde bulunan diğer illerden başvuranlara ise bulunduğu il/ilçe adlî yargı adalet komisyonları başkanlıklarınca belirlenecek gün ve saatte yemin ettirilecektir.

  -Yönetmeliğin 46/2’nci maddesi uyarınca, yeminler tamamlandıktan sonra nihai bilirkişi listesi izmirbbk.adalet.gov.tr adresinde yayımlanacaktır. Yemin etmeyenler bilirkişi listesine kayıt edilmeyecektir.

  -Yönetmeliğin 44/7’nci maddesi uyarınca, yemin için belirtilen tarihte geçerli ve kabul edilebilir mazeretleri sebebiyle yemin edemeyenler, mazeretlerini gösterir belgeleri ekleyerek İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulumuza yemin için talepte bulunmaları halinde talepleri değerlendirilecektir.

  -Geçerli mazereti Başkanlığımızca kabul edilenlerin mazeret yemin tarihleri daha sonraki belirlenen bir tarihte ilgililere bildirilecektir.

  B)- BAŞVURU SONUCU İTİRAZI RET-KISMEN RET EDİLENLER

  6754 Sayılı Kanun kapsamında Kurulumuzca titizlikle yapılan denetim ve inceleme sonucunda başvurucular arasında bilirkişiliğin etkin ve verimli bir kurumsal yapıya kavuşturulması amaçlanmış olup, bu kapsamda olguların saptanıp, açıklanıp, aydınlatılmasında rol alan olguların ilişkili olduğu alanlarda uzman olan kişilerin seçilmesine özen gösterilmiştir.

  Bu itibarla; sonuç sorgu ekranında karakter sınırlaması nedeniyle detaylı açıklama yapılamayan başvuru talepleri red, kısmen red edilenlere ilişkin olarak 26.05.2022 tarihli ilanın Diğer Hususlar başlığı altındaki ve 07.07.2022 tarihli ilanın açıklamalar kısmındaki anlatımlar doğrultusunda  aşağıdaki kriterler esas alınmıştır.

  - (*) Alan seçimine ilişkin olarak; 2022 yılı Bilirkişilik Başvuru İlanında bilirkişiliğe ilk başvuru ve yenileme taleplerinde Ek-1’de yer alan güncel temel ve alt uzmanlık alanlarının esas alınacağı Sistemde (*) işareti bulunan temel ve alt uzmanlık alanları yeni dönemde kaldırılacağından ve başvuruların değerlendirilmesi sırasında dikkate alınmayacağından başvuru yaparken Sistemde (*) işareti bulunan uzmanlık alanlarının seçilmemesine dikkat ve özen gösterilmesi gerektiği duyurulmuştur. Ancak başvuru döneminde bu uyarıya rağmen birçok başvurucunun (*) işaretli alanlardan da seçim yaptığı, eksiklik ilanına ilişkin yasal sürede bu eksikliği gidermediği anlaşılmıştır. Bu durumdaki başvuruların değerlendirilmesinde sadece “Kamulaştırma” temel uzmanlık alanı olarak korunduğu için  “05.01 ve 05.02” şeklinde seçim yapılan haller “Kamulaştırma” temel uzmanlık alanının seçildiği kabul edilerek değerlendirmeye alınmış olup, diğer alanlar başvuruların değerlendirilmesi sırasında reddedilmiştir. 

  - Üçten fazla temel/alt uzmanlık alanı seçimine ilişkin olarak; Bilirkişilik Daire Başkanlığının 2022 Yılı Bilirkişilik Alımı İlanının “Başvuru Usulü” başlığı altındaki 5. maddesinde “Başvuru sırasında en fazla üç temel uzmanlık alanı ve seçilen her bir temel uzmanlık alanında en fazla üç alt uzmanlık alanına kayıt olmak için başvuru yapılabilir. İlk kez başvuru yapacak olan veya listelerde kayıtlı olup yenileme talebinde bulunacak olan bilirkişi adaylarının, başvuruda bulunacakları uzmanlık alanlarında, uzmanlıklarını ve fiili çalışmalarını doğru bir şekilde ispat etmeleri gerekmekte olup, seçim yapılırken bu hususa özellikle dikkat edilmelidir.” ibaresine istinaden başvurucuların  üçten fazla  temel uzmanlık alanı veya alt uzmanlık alanı seçimleri “eksik” olarak değerlendirilmiş olup, bu konuda en fazla 3 temel uzmanlık alanı ve her bir temel uzmanlık alanı için en fazla 3 alt uzmanlık alan seçimine ilişkin dilekçeleri ile seçilen uzmanlık alanına ilişkin belgeleri, fiili çalışma sürelerini belirtir belgeler ile birlikte eksiklik için verilen süre içerisinde Kurulumuza gönderilmesi açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, söz konusu  eksikliğin verilen yasal sürede giderilmemiş olması sebebiyle fazla seçilen tüm alanlar yönünden talepler reddedilmiştir. 

  - Farklı alan seçimlerine ilişkin olarak; UYAP’ta seçilen uzmanlık alanları ile e-imzalı gönderilen dilekçedeki uzmanlık alanları arasında farklılık olması ya da uzmanlık alanının dilekçede yer almaması durumunda UYAP üzerinden seçilen uzmanlık alanları dikkate alınarak başvuru esastan incelenmiş ve bu doğrultuda değerlendirme yapılmıştır.

  - Liyakat ve performans değerlendirmesine ilişkin olarak; 6754 Sayılı Kanunun Bilirkişi Daire Başkanlığının görev yetkilerini düzenleyen “Bilirkişilik Daire Başkanlığı ve görevleri” başlığı altındaki  6/2. fıkra maddesi, “Bilirkişilik bölge kurullarının görevleri” başlığı altındaki 8/d fıkra maddesi, “Bilirkişiliğe başvuru, seçilme usulü ve sicile kayıt” başlığı altındaki 11/3 fıkra maddesi kapsamında; bilirkişilerin temel ve alt uzmanlık alanlarına uygun diploma, fiili çalışma süreleri, aranan nitelikler, görevlerini yürütürken uyulması gereken etik ilkeler, performans durumları, mesleki tecrübeleri, meslek içi eğitimleri, uzmanlık belgeleri dikkate alınarak liyakate ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucunda;

  Tüm başvurucular yönünden eğitim durumu ve çalışma sürelerine ilişkin olarak; Bilirkişilik Kanunu’nun “Bilirkişiliğe başvuru, seçilme usulü ve sicile kayıt” başlıklı 11. maddesinde geçen; “(3) Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle başvuranın 10 uncu maddedeki şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve şartları taşıyanlar arasından başvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer.” hükmü gereğince başvurdukları temel ve alt uzmanlık alanlarında lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, vs uzmanlık belgeleri, fiili çalışma süreleri (her bir alt uzmanlık alanına ilişkin çalışma sürelerini gösterir, ispata yarar belgeler), akademik çalışmaları,  katıldıkları seminerler, aldıkları sertifikalar gibi bilgi ve belgeler doğrultusunda liyakat kriterleri kapsamında değerlendirmeler yapılmıştır.

  Ayrıca, listemizde kayıtlı olup, yenileme talebinde bulunan bilirkişiler ile listemizde kayıtlı olmayıp, ilk defa müracaatta bulunan başvurucular yönünden; haklarında temel ve etik ilkelerine, kamu etik ilkelerine aykırı davranışlarda bulundukları veya rapor hazırladıkları, geç rapor teslimi, dosya kaybı, uzmanlık alanı dışında rapor hazırladıkları iddiasıyla yapılan denetim ve inceleme sonuçları göre; haklarında üst üste geçici çıkarma idari yaptırımı uygulananlar, uzun süreli listeden çıkarma idari yaptırım uygulananlar, listeden çıkarma idari yaptırımı uygulananlar (harici bilirkişiler yönünden hakkında yasaklama kararı uygulananlar), haklarında adli, idari soruşturma/kovuşturma, disiplin yaptırımı uygulananlar, vb (bilirkişilik vasfı ile bağdaşmayan tutum ve davranışlar sergilediği belirlenenler), liyakat ve performans kapsamında başvuruları reddedilmiştir.

  -Nitelikli hesaplamalara ilişkin olarak; 2022 Yılı Bilirkişilik Alımına ilişkin; Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından 31.01.2022 tarihinde yayınlanan ilanın EK-2 “Aranan Nitelikler“ başlıklı kılavuzda yer alan 62. Madde kapsamında yapılan değerlendirmelerde;

  6754 sayılı Kanunun;

  “Temel İlkeler” başlığı altındaki   3/2. fıkra maddesinde ”Bilirkişi, raporunda çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında açıklama yapamaz; hukuki nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz.” hükmü,

   3/3. fıkra maddesinde “Genel bilgi veya tecrübeyle ya da hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz.” hükmü,

  “Bilirkişiliğe kabul şartları” başlığı altındaki  10/4.  fıkra maddesinde “Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu ve birinci fıkradaki şartları taşıdığını belgelendirmediği takdirde, bilirkişilik siciline ve listesine kaydedilemez” hükümlerine uygun olarak bilirkişi sicil ve liste oluşturulmasında NİTELİKLİ HESAPLAMALAR temel uzmanlık alanının,  alt uzmanlık alanlarına ilişkin başvuruda bulunanlardan başvurdukları nitelikli hesaplama alt uzmanlık alanında  en az 5 yıl süreyle çalıştıklarını, bilirkişi raporu hazırladıklarını, vs çalışmalarını ispatlayanların talepleri kabul edilmiş, diğer talepler reddedilmiştir.

  Zira sadece hukuk alanı ile iştigal eden meslekle uğraşan kişilerin uzmanlık alanları itibariyle bilirkişilik yapması beklenen hukuki konularda bilirkişiliğe başvurulamayacağına göre, bu kişilerin bilirkişi olarak görevlendirilmesi olanaklı olmadığından, bu kişilerin mesleğinin dışında özel ve teknik bilgi sahibi olduğunun kanıtlanması aranmış, (özel bilgi, hukuk bilimi dışında belirli bir bilim dalının araştırılıp ortaya koyduğu sonuçlara ait bilgiler, teknik bilgi, fizik, kimya, matematik gibi pozitif bilimlerin saptadığı verilerin iş alanına uygulanmasını sağlayan bilgiler olduğundan) NİTELİKLİ HESAPLAMA ALANINDA uzman olduğunu kanıtlamayanların talebi reddedilmiştir.

   

  -5 Yıllık tecrübe hususuna ilişkin olarak; 2022 Yılı Bilirkişilik Alımına ilişkin, Bilirkişi Daire Başkanlığı tarafından 31.01.2022 tarihinde yayınlanan ilanın 1/f, g fıkra maddelerinde “Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak.”şartına istinaden, talep edilen birden fazla  alt uzmanlık alanına ilişkin olarak her bir alt uzmanlık alanını kapsayacak şekilde en az 5 yıllık fiili çalışma sürelerini gösterir  belgeler dikkate alınmıştır. (Salt mesleki unvan ile diploma,  alt uzmanlık alanlarına ilişkin meslek kodu içermeyen SGK dökümü, sahada çalıştığına ilişkin açıklama içermeyen  matbu yazılar, vb belgeler dikkate alınmamıştır.)

  Ayrıca; bilirkişilik bir meslek olmadığı için alt uzmanlık alanlarında aranan kriterlere uygun olarak değerlendirme yapılmış, fiili çalışmalarını ispat edemeyenler yönünden talepleri reddedilmiştir. (Örneğin;  Gayrimenkul Değerleme temel ve alt uzmanlık alanlarına ilişkin olarak fiili çalışma esas alınmış olup, bu hususta sunulan bilirkişi raporları yeterli görülmemiş, fiili çalışmalarını başkaca belge ile ispat edemeyenlerin talepleri reddedilmiştir.

  Otomotiv, motorlu taşıtlar ve trafik kazalarına sebebiyet veren teknik sorunlar, yardımcı imalat bakım onarım ve ticaret, adli trafik, vb. nitelik arz eden alanlara ilişkin olarak  başvurucuların kurumlardan aldığı matbu yazılar kurumun niteliği gereği ve başvurucunun görevi de dikkate alınarak yeterli görülmemiş, başkaca fiili çalışmayı sahada gerçekleştirdiğine dair destekler belgeler sunmayanların talepleri reddedilmiştir.)

  -Kurum çalışanları yönünden de; başvurucuların kurumlardan aldığı matbu yazılar kurumun niteliği gereği ve başvurucunun görevi de dikkate alınarak bazı alt uzmanlık alanlarında (SGK, İcra Müdürlüğü, vb.) kurumlarda halihazırda fiilen çalışanların davanın niteliği gereği karşı tarafın Kurum olma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle Yönetmeliğin 9/3 maddesi gereğince bilirkişilik yapmasının çekince oluşturması sebebiyle, görevlendirmede sıkıntı oluşturmaması, objektiflik ve tarafsızlığa uygun hareket edilmesi gerektiğinden talepleri reddedilmiştir.

  Ayrıca Adalet Bakanlığı  İcra Dairelerinde halen görev yapan personele ilişkin olarak; İcra ve İflas Kanunu’nun 4. maddesi gereğince İcra Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri arasında denetim ve gözetim ilişkisi olduğundan İcra Mahkemeleri Hakiminin İcra Daireleri ile ilgili verdiği talimatları yerine getirmekle yükümlü olduğu aşikardır. Bu itibarla; 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 3. maddesi, Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 9/3  maddesi gereğince aynı yerde görev yapan icra dairelerinin iş ve işlemlerine karşı bilirkişi incelemesi yapma durumu hasıl olacağından, yargısal faaliyetlerde görev alacakların bağımsız bilirkişiler olması gerektiğine dair adaletin sağlanmasında adil görünmenin de korunması gerektiği, bu amaçla etik ve temel ilkelere göre değerlendirme yapılarak 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 11/3-4 ve 13/1-a maddeleri doğrultusunda talepleri reddedilmiştir.

  - Başvuru sürecinde farklı bir uzmanlık alanından başvurup sonrasında dilekçe vererek uzmanlık alanı değişikliği talebinde bulunanların itirazları dikkate alınmamıştır.

  - Yine yasal süresi dışında ya da Adalet Bakanlığının belirlediği başvuru yolu dışında başvuranların başvuruları mevzuat gereğince geçersiz sayılmış ve itirazları değerlendirmeye alınmamıştır.

  Bu itibarla; uzmanlık alanlarının temel ve alt uzmanlık alanı olarak gruplandırılmasının bir sonucu olarak, liyakatli kişilerin seçilmesine gayret gösterilmiş olup, ciddiyetten yoksun "Bilirkişilik ve Bilirkişilik Kurumunun" ruhuna ve amacına uygun olmayan itirazlar reddedilmiştir.

   

  İTİRAZ USULÜ VE DAVA HAKKI

  İş bu ilana esas Kurulumuzun 04.10.2022 tarih ve 2022/420 sayılı kararına karşı 6754 sayılı Kanun'un 15. maddesi gereğince ilgililer tarafından ilân tarihinden itibaren 60 gün içerisinde İzmir İdare Mahkemesine dava açılabilir.

  Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 42’nci maddesinin 5’inci fıkrası uyarınca iş bu ilan tebliğ hükmünde olup, fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

  Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur.  04.10.2022

   

  TC KİMLİK NO
  AD-SOYAD
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  İzmir Bölge Adliye Mahkemesi A Blok 7. Kat 19 Numara Konak/İZMİR

  Telefon

  0232 503 41 19

  E-Posta

  izmirbbkisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu