Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Bilirkişi Olmak İstiyorum

  Bilirkişilik başvuruları ve bilirkişi listelerinin oluşturulması, 03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bilirkişilik Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılmaktadır. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığınca her yıl Yönetmeliğin 41 inci maddesine göre belirlenecek tarihe bilirkişilik başvurularına ilişkin ilan yayınlanmaktadır. Bu ilanda başvuru şekli, başvuruların yapılacağı yerler, başvuru şartları ile başvuru süresi belirtilmektedir.

  Başvuru takvimi her yıl Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından önceden belirlenerek ilan edilecektir.

  BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER

  1) Gerçek kişiler için;

  - 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

  - Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

  - Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.

  - Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.

  - Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.

  - Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.

  - Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da Daire Başkanlığınca daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.

  - Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.

  - Daire Başkanlığının bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği yeterlilik koşullarını taşımak.

  2) Özel hukuk tüzel kişileri için;

  - Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasındaki şartları taşıyan ve Bilirkişilik Siciline kayıtlı gerçek kişileri istihdam etmek.

  - Daire Başkanlığı tarafından Bilirkişilik Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının ğ bendi uyarınca belirlenen nitelikleri taşımak.

  - Daire Başkanlığı tarafından Bilirkişilik Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının h bendi uyarınca belirlenen temel ve alt uzmanlık alanları ile yetki çevresinde faaliyette bulunmak.

  BAŞVURU USULÜ

  http://bilirkisi.uyap.gov.tr adresinden her yıl başvuru tarihleri arasında başvurularınızı yapabilirsiniz. Bilirkişilik başvurularında internet sayfamızda her yıl belirlenecek tarih aralığında kullanıma açılan "Başvuru Yap" menüsünden adımlar takip edilerek, istenen belgeler eksiksiz olarak başvuraya eklenecektir. Otomatik olarak oluşacak başvuru formu indirilerek eksik bilgiler girildikten sonra e-imza ile imzalanarak başvuruya eklenecektir. Başvuru formu eksik olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru yapmak isteyen ilgilinin yerleşim yerinin veya mesleki faaliyetlerini yürüttüğü yerin bağlı olduğu bölge kuruluna ya da bölge kurulunun bulunmadığı yerlerde ilk derece mahkemesi adli veya idari yargı adalet komisyonuna başvuru formu ve istenen belgelerle birlikte şahsen de başvuru yapılabilmektedir.

  BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER

  1) Gerçek kişiler için;

  - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, yabancılar için pasaport veya yabancı kimlik numarası ve çalışma iznini gösteren belge.

  - Bölge kurulunun yetki çevresinde oturduğu ya da meslekî faaliyetini yürüttüğüne dair yazılı beyan.

  - Uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti.

  - Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son altı ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.

  - Daire Başkanlığı tarafından daha fazla bir süre belirlenmemiş olmak kaydıyla, bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalıştığını gösterir belge.

  - Görev belgesi veya mesleki faaliyetten veya sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklı olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu veya çalıştığı kurum ya da kuruluştan alacağı belge.

  - Bilirkişilik temel eğitimini tamamladığına dair belge.

  - Banka hesap numarası.

  2) Özel hukuk tüzel kişileri için;

  - Şirketler için ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için halen faaliyetine devam ettiğini gösterir belge.

  - Tüzel kişi bünyesinde faaliyet gösteren gerçek kişi bilirkişileri ve uzmanlık alanlarını gösterir liste.

  - Banka hesap numarası.

  - MERSİS numarası.

  - Daire Başkanlığı tarafından gerekli görülen diğer belgeler.

   

  Yukarıdaki belgelerin aslının getirilmesi hâlinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra bölge kurulu başkanının görevlendirdiği memur tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.

  UZMANLIK ALANLARI

  Bilirkişilik hizmetlerine ilişkin temel ve alt uzmanlık alanlarını ile bu alanlarına göre bilirkişilerin sahip olması gereken nitelikler Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilecektir.

  Adres

  İzmir Bölge Adliye Mahkemesi A Blok 7. Kat 19 Numara Konak/İZMİR

  Telefon

  0232 503 41 19

  E-Posta

  izmirbbkisaretadalet.gov.tr