Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Konkordato Komiserliği Başvuru Sonuçları
  25.12.2020

  T.C.
  İZMİR BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU
   
  İ   L   Â   N


       2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 290 ıncı maddesinde konkordato komiserlerinin, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan komiser listesinden seçileceği hükmüne istinaden,
          Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 17/09/2020 tarihinde yapılan ilân gereğince,
          28 Eylül - 20 Ekim 2020 tarihleri arasında konkordato komiseri listesi için başvurular alınmış, başvurucu süreci belirtilen tarihte tamamlanmıştır. 
          30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin "Komiserin nitelikleri" başlıklı 4 üncü maddesinde konkordato komiseri olabilme şartları düzenlenmiştir.
          30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin Listeye kayıt için başvuru başlıklı 18/3. maddesinde;
          "Bölge kurulu, listeye kayıt için aranılan şartların sağlandığını tespit ederse ilgiliyi üç yıl için listeye kaydeder; aksi hâlde başvuruyu reddeder. Ret kararı ilgilisine bildirilir." hükmü amir olduğundan,
          2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 290 ıncı maddesinde konkordato komiserlerinin, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan komiser listesinden seçileceği hüküm altına alınmıştır.     Başvuranlarının şartları taşıyıp taşımadığı tespiti görev ve yetkisi "Bölge Kurulu"na ait olmakla,
      Kurulumuz tarafından başvuruların incelenebilmesi için 22/10/2020, 27/10/2020, 03/11/2020, 10/11/2020, 17/11/2020, 24/11/2020, 11/12/2020 ve 15/12/2020 tarihlerindeki gündem toplantılarında ele alınmış ve aşağıdaki şekilde yapılan inceleme sonucunda; 
      657 SAYILI KANUNA TABİİ DEVLET MEMURLARI YÖNÜNDEN:
      1) 657 sayılı Devlet memurları Kanununun "İkinci Görev Yasağı" başlıklı 87 nci maddesinde;
      "Memurlara;
      a) Bu Kanuna tabi kurumlarda,
      b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi kurumlar ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalarda,
      c) Özel kanunlarla veya Cu m h u r b a şka n lığı ka r a r n a m e le r iy le kurulan banka ve kuruluşlarda,
      ç) Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fazlasına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurumlarda, İkinci görev verilemez; bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemez ve yarar sağlanamaz.
      Ancak, bu Kanunun memurlara ikinci görev verilmesini öngören hükümleri ile hakem, tasfiye memuru ve bilirkişilere takdir olunan İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümeni başkanları, özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan ve asli görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli kurul, komisyon,heyet ve jüri çalışmalarına, Üniversiteler, Akademiler, Türkiye ve Orta- Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve özel kanunlarla ve y a Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulan araştırma kurumları tarafından idareyle ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarına katılanlar için özel kanunlarınca gösterilen veya bu kanunlara dayanılarak tespit edilen ücretlerin ödenmesine ilişkin hükümler saklıdır."
  hükmü yer almakta olup, devlet memurlarına ikinci görev olarak verilebilecek hizmetler sınırlı olarak sayılmış olmakla, Konkordato komiserliği bu istisnalar arasında yer almadığından 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanların konkordato komiserliği BAŞVURULARININ REDDİNE,

  KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNDE GÖREV YAPANLARLAR  YÖNÜNDEN:
      2) 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin "İstihdam Şekilleri" başlıklı 3 ncü maddesinin birinci fıkrasında;
      "a) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda hizmetler memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle gördürülür." hükmü,
      Aynı KHK'nin "Başka İş ve Hizmet Yasağı" başlıklı 15 nci maddesinde; 
      "Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel müdür, müessese müdürleri ile yönetim kurulu ve yönetim komitesi üyeleri ve her çeşit personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen haller dışında başka bir işle meşgul olamazlar.
      Birinci fıkrada sayılanlar; 
      a) Anonim şirketler hariç olmak üzere, çalıştıkları kuruluşların faaliyet konusuna giren mal ve hizmetlerin istihsal ve ticareti ile uğraşan şirketlere ortak olamazlar. Bunların eşleri ile reşit olmayan çocukları da aynı yasaklara tabidir.
      b) Teşebbüs yönetim kurulunun muvafakatı üzerine teşebbüs veya bağlı ortaklıkların iştiraklerinin yalnız birisinde olmak kaydıyla bulundukları yerdeki, uygun aday bulunamaması halinde başka yerdeki iştiraklerin yönetim kurulu üyeliğine, denetçiliğine ve tasfiye kurulu üyeliğine getirilebilirler.
      İlgili Bakanlık personeli de, kendi görevlerine ek olarak bakanın izni ile, teşebbüs genel müdürü tarafından, bu fıkrada adı geçen görevlere atanabilirler.
      Aşağıda gösterilen iş ve hizmetler bu maddede öngörülen iş ve hizmet yasağının kapsamı dışındadır.
      a) Esas görevlerine halel gelmemesi ve teşebbüs genel müdürü veya yetki vereceği diğer amirlerin uygun görmesi şartıyle, her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görev alınması,
      b) Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları, kamu kurumu niteliğini haiz kuruluşlar, teşebbüsün faaliyetleri ile ilgili sosyal ve mesleki nitelikteki kuruluşların yönetim, denetim ve istişare organlarında görev alınması,
      c) Kişiler, kurum ve kuruluşlarca, görevleri dolayısıyla teşebbüs ve bağlı ortaklık personeli aleyhine açılan davalarda, teşebbüs genel müdürünün uygun görmesi şartıyla görevlendirilecek avukatlarca savunma yapılması,
      d) Bilirkişilik ve hakemlik gibi kanunlardan doğan görevler.
      Kısmi zamanlı olarak istihdam edilen sözleşmeli personelin hangi iş veya hizmetleri yapamayacağı sözleşmelerinde belirtilir.
      Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenlerin sözleşmeleri fesh edilir."
  hükmü yer almaktadır.
      Bu kapsamda,  399 sayılı KHK kapsamında çalışan her çeşit personelin 15 nci madde de sayılan istisnalar dışında başka iş ve hizmet yasağı bulunduğu belirtilmiştir. Mahiyeti itibariyle konkordato komiserliği görevinin bu madde de belirtilen iş ve hizmet yasağının istisnaları arasında yer almadığı değerlendirildiğinden bu KHK'ya tabi olarak çalışan personelin konkordato komiserliği başvurularının REDDİNE,

      YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN AKADEMİK PERSONEL YÖNÜNDEN:
      3) 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun "Öğretim Elemanlarının Sınıflandırılması" başlıklı 3 ncü maddesinde "Bu Kanuna tabi öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç dereceleri aşağıda gösterilmiştir.
      A) Öğretim üyeleri sınıfı:
      Bu sınıf; profesörler, doçentler ve doktor öğretim üyelerinden oluşur.
      a) Profesörler, profesör kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin,
      b) Doçentler, doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin,
      c) Doktor öğretim üyeleri, doktor öğretim üyesi kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren beşinci derecenin, 
      ilk kademe aylığını alırlar.
      Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerine göre üst dereceye atananlar, bu dereceleri kazanılmış hak olarak aldıktan sonra geçirecekleri her yıl için bir kademe ilerlemesinden yararlanırlar.
      B) Öğretim görevlileri sınıfı:
      Bu sınıf, öğretim görevlilerinden oluşur. 
      C) Araştırma görevlileri sınıfı:
      Bu sınıf, araştırma görevlilerinden oluşur.
      Öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin giriş dereceleri (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler”i ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir." hükmü yer almaktadır. Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin bu hüküm kapsamında bulunduğu, bu kadrolarda yer alan kişilerin  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu uyarınca konkordato komiserliği yapmasında engel bir hüküm bulunmadığından diğer şartları da sağlayan akademik personelin BAŞVURULARININ KABULÜNE,
      
      5 YILLIK FİİLİ ÇALIŞMA YÖNÜNDEN:
      4) Konkordato Komiserliği Ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin "Komiserin Nitelikleri" başlıklı 4 ncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendin de "En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak." hükmü çerçevesinde başvuranların 5 yıllık mesleki tecrübeyi her türlü şekilde belgeleyebilecekleri, oda kayıt belgesi, ruhsatname gibi belgelerin tek başına 5 yıllık mesleki tecrübenin delili olarak kabul edilemeyeceği, fiilen çalışmayı belgeleyecek sözleşme, görevlendirme belgesi, hizmet dökümü, vekaletname, iş sözleşmesi, yürütülen projeler vb. gibi belgelerin de ibraz edilmesi suretiyle fiili çalışmanın başvuran tarafından ispatının gerektiği, bu nedenle salt oda kayıt, ruhsat gibi belgelerin 5 yıl çalışma olarak sunan başvurucuların BAŞVURUSUNUN REDDİNE,

      EKSİK BELGE VE USUL İLE BAŞVURU YÖNÜNDEN:
      5) Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyurunun "Başvuruya Eklenecek Belgeler" bölümünün 3 ncü maddesinde; "İlgili mevzuatta ayrıca bir eksiklik ilanı düzenlenmediğinden, başvuruda aranan bilgi ve belgelerin tam, eksiksiz ve okunaklı bir şekilde Sisteme yüklenmesine dikkat edilmesi gerekmekte olup eksik bilgi ve belgelerle yapılan başvurular Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği reddedilecektir." denilmekte olup, eksik belge ile veya başvuru formlarında nitelikli imza e-imza veya m-imza) kullanılmadan yapılan BAŞVURULARIN REDDİNE,

      BAĞIMSIZ DENETÇİLER YÖNÜNDEN:
      6) Yine aynı Duyurunun "Başvuru Usulü" bölümünün 4 ncü maddesinin son fıkrasında ;
      "..Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş faal bağımsız denetçilerin konkordato komiser listelerinde yer almak istemeleri halinde iş bu duyuruda yer alan şartları taşımak kaydıyla öncelikle Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan talepte bulunmaları ve ayrıca başvuru tarihleri arasında Sisteme giriş yaparak başvuru formlarını oluşturarak kayıt için gerekli adımları tamamlamaları gerekmektedir." denilmekte olup, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca Bakanlığımıza gönderilecek listede adı olmakla birlikte sistemden ilgili bilirkişilik bölge kuruluna başvuru yapmayan ya da Kamu Gözetimi Kurumuna başvurmayıp Kurulumuza başvuran veya bağımsız denetçi siciline kayıt tarihi itibari ile en az 5 yıllık fiili çalışması olmayan bağımsız denetçilerin BAŞVURULARININ REDDİNE,
      Ayrıca, KGK tarafından gönderilen denetçi listesinde, "Gayri Faal" olarak yürütülen Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 13/2. maddesinde;
      "Denetim faaliyetleri durdurulan denetçiler, bağımsız denetim faaliyetlerinde denetçi unvanı ile görev alamazlar. Gayri faal konumları devam ettiği sürece bunların refakatinde uygulamalı mesleki eğitim yapılamaz." hükmüne istinaden BAŞVURULARININ REDDİNE,
      Bununla birlikte KGK'ya başvurup Kurulumuza başvurmayan 43 kişinin hatalı başvuru yaptıklarından bahisle BAŞVURULARININ REDDİNE,

      TEMEL EĞİTİM BELGESİ YÖNÜNDEN:
      7) Diğer taraftan, 7155 sayılı Kanunla değişik 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu’nun 290 ıncı maddesinde konkordato komiserliği görevini yapacak olanların usul ve esasları Bakanlığımızca belirlenecek bir komiserlik eğitimi almaları zorunlu hale getirilmiş olup bu kapsamda 30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik ve Konkordato Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına İlişkin 26/06/2019 tarihli ve 171 sayılı Genelgemiz yayınlanmıştır. Bu kapsamda, başvurularda sunulan konkordato komiserliği temel eğitimi katılım belgelerinin, Bakanlığımızca eğitim izni verilen kuruluşlarca düzenlenip düzenlenmediği ve alınan eğitimin Yönetmelik ve Genelge kapsamında düzenlenen 36 saatlik temel eğitim belgesi olmayan başvurucuların BAŞVURULARININ REDDİNE,
      
      DİĞER HUSUSLAR YÖNÜNDEN:
      8) Mahkemelerce komiserlik görevine son verilerek el çektirilen ya da hakkında konkordato komiserliği görevinden dolayı disiplin yaptırımı uygulanan kişilerin  BAŞVURULARININ REDDİNE,
      9) Adli sicil arşiv kaydı olanlardan mevzuattan sayılan maddelere aykırı hüküm giyen ya da katalog suçlardan soruşturma devam ettiği bilgisine ulaşılan başvurucuların  Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendinde geçen;
      "Görevin gerektirdiği güven duygusunu sarsıcı tutum ve davranışlarda bulunulması" hükmü gereğince BAŞVURULARININ REDDİNE,
      

      KISMEN KABUL EDİLENLER YÖNÜNDEN:
      10) Bazı başvurucuların birden çok ünvanla başvuruda bulundukları ancak başvurulan bazı unvanlarda şartlar sağlanırken bir kısmında şartların sağlanmadığı anlaşıldığından, kısmen kabul işlemi yapılmasına ve kısmen kabul yapılan başvurucuların meslek bilgilerinin kabul edilen alanlar bakımından güncellenmesine,
      Sonuç açıklama sayfasında başvurduğu ünvanlarda düzenleme olanların kısmen kabul edildiği şeklinde ifade edilmesine,

      İTİRAZ VE DAVA HAKKI YÖNÜNDEN:
      11) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının  "Temel hak ve hürriyetlerin korunması" başlıklı 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında " Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır." hükmü, 
      2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun "Üst Makamlara Başvurma" başlıklı 11 nci maddesinde " 1. İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur.
      2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır.
      3. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır." hükmü yer almaktadır. Bu hükümler çerçevesinde başvurusu reddedilen kişiler yönünden 2577 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında tebliğ/ilan tarihinden itibaren ilgili bölge kuruluna başvuru yapılabileceği gibi, başvuru yapılmaksızın doğrudan idari yargıda dava açılabileceğine,
       Kurulumuzca karar verilmiştir.
      İlgililere ilânen tebliğ olunur. 25/12/2020

   

  BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA


   

  Adres

  İzmir Bölge Adliye Mahkemesi A Blok 7. Kat 19 Numara Konak/İZMİR

  Telefon

  0232 503 41 19

  E-Posta

  izmirbbkisaretadalet.gov.tr